VEDTÆGTER

Vores grundlag, din tryghed

Stk. 1. Partiets navn er OverskudsSamfundet.

Støtte og stemmer til OverskudsSamfundet er støtte til et rarere og friere samfund for alle, styret med etik og videnskab samt lyttende med respekt, forståelse og frihed til hvert enkelt individ, uden at rette sig efter ideologier, lobbyister og populisme.

Danmark er et land med stort overskud i samfundet, men med politikere der generelt repræsentere specifikke interessegrupper, teoretiske ideologier eller i sidste ende bare sig selv.

Kan vi sætte os ud over dette kan stort set alle i samfundet, både de rigeste og de fattigste, de stræbsomme og de som bare vil nyde livet, få langt mere ud af livet end de gør i dag.

OverskudsSamfundet arbejder derfor uden interessegruppe og for et samfund hvor ALLE har det bedst muligt, baseret på de højeste etiske og videnskabelige principper samt ekstremt dedikeret indsats – dette er vores eneste ideologi.

OverskudsSamfundets politikere ønsker således egentlig heller ikke at være politikere, og har ikke egne mærkesager – men de ønsker til gengæld brændende at leve i et samfund der virker for alle og er villige til at dedikere deres resurser dertil. Dermed kræver de heller ikke samme høje lønninger som de fleste politikere i dag er vant til.

Alligevel kommer OverskudsSamfundets politikere med større kompetencer, viden og erfaring end langt de fleste eksisterende politikere, og er dermed rustet til at løfte denne opgave analytisk, diplomatisk, praktisk OG politisk – og de er dermed bedre egnet til at lede land og kommuner end langt de fleste politikere, som primært har erfaring med politik.

Dermed har OverskudsSamfundet heller ikke noget behov for at det præcis er vores løsninger der gennemføres, så længe løsningerne er de mest optimale for samfundet som helhed.

Det betyder absolut ikke at individer og minoriteter ignoreres af OverskudsSamfundet – tværtimod anser vi det som nødvendigt at forstå og rumme alt i det globale samfund, og give alle det bedst mulige liv også selvom de ikke tilhører majoriteten.

Det betyder dog ikke at vi i OverskudsSamfundet blot giver alle hvad de beder om, ej heller at vi spilder resurser på unødig fokus på enkeltsager. Vi søger rettere de for samfundet optimale løsninger, hvilket ofte kræver at se den enkelte unikke person og forstå enhver udfordrende situation til bunds for bedst muligt at balancere dette imod alle de andre unikke personer som vi jo alle er i samfundet. OverskudsSamfundet lægger derfor også stor vægt på personlig frihed og ansvar, med fokus på at skabe de bedst mulige samfundsmæssige rammer rettere end styre det enkelte individ.

Da det kræver store resurser at analysere samfundsproblematikker til bunds, er der i skrivende stund ikke et partiprogram fra OverskudsSamfundet, og kommer det ej heller. I stedet tager vi fat i de samfundsudfordringer og -muligheder som vi på ethvert tidspunkt kan gøre størst gavn for og tager i alle tilfælde højde for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. I skrivende stund arbejdes bl.a. på emnerne energi, mad, forbedring af det sociale/økonomiske sikkerhedsnet, militær, flygtninge og immigration, uddannelse, skattesystemet samt offentlig transport.

Da vi i OverskudsSamfundet naturligvis ej heller selv forstår alt i verden, sætter vi vores lid til etisk og videnskabelig konsensus – mens dette ikke er perfekt, er det fra vores perspektiv så tæt på at kende ‘virkeligheden’ som menneskeheden i dag kan komme. Det betyder også at vi vil have en interesse i at lægge flere af samfundets resurser i videnskab, såvel i konventionelle som alternative emner – igen er målet optimal gavn for det hele samfund rettere end interessegrupper eller ideologier.

For at alle der har kompetence til det kan tænke med OverskudsSamfundet og udtrykke forslag og kritik derom, vil al materiale fra OverskudsSamfundet være offentligt tilgængeligt og partiet være så åbent som det overhovedet er muligt om alle overvejelser og handlinger fra partiets, dets politikeres og samarbejdspartneres side.

I den forbindelse finder vi det også vigtigt at vi som politikere og vælgere er opmærksomme på vores begrænsede viden i mange sager, og søger kun at agere og stemme efter hvad vi har stor og veldokumenteret viden om – rettere end at lade os styre af holdninger og bias: Har vi ikke viden nok må vi åbent erkende det, lade være med at tage stilling og dermed give tillid til at de der allerede har sat sig ind i emnet bedst kan træffe korrekte konklusioner derom, og/eller sætter os bedre ind i emnet således at ingen sager afgøres på ufaktuelle holdninger og tilfældigt bias.

Igen: Støtte og stemmer til OverskudsSamfundet er således støtte til et rarere og friere samfund for alle, styret med etik og videnskab samt lyttende med respekt, forståelse og frihed til hvert enkelt individ, uden at rette sig efter ideologier, lobbyister eller populisme.

Stk. 1: Man kan blive medlem af OverskudsSamfundet ved at tilslutte sig OverskudsSamfundets formål og betale kontingent som fastsat af generalforsamlingen.

Stk. 2: Kontingentet opkræves af OverskudsSamfundets landsorganisation. Kontingentet deles mellem landsorganisationen og afdelingerne efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen kan fastsætte et særligt lavt introduktionskontingent ligesom der i enkelte tilfælde kan fastsættes et særligt lavt kontingent.
Medlemskab ophører ved mere end 6 måneders kontingentrestance.

Stk. 1: OverskudsSamfundet opbygges omkring en meget aktiv og betroet fuldtidsbestyrelse der samtidig giver meget brede mandater til ligeledes betroede og fuldtidsbeskæftigede først regionale og siden lokale formænd og bestyrelser der tager sig af de daglige udfordringer og problemløsning på både kort og langt sigt.

Stk. 2: De betroede foreslås af hovedbestyrelsen, men alle kan stille op og vælges demokratisk med 90% flertal i det område de får ansvar for. Valg af betroede foregår ved fremmøde såvel som på digitale platforme og vil blive annonceret i god tid på alle medier, for at sikre flest mulige kan sætte sig ind i kandidaterne og få adgang til at stemme.

Stk. 3: De lokale betroedes viden og primære fokus skal være på deres lokale område, og deres funktion er som direkte repræsentant for OverskudsSamfundet i lokalsamfundet, både som analytiker og ambassadør, til hvilket de får resurser til centralt fra – sidstnævnte for at sikre en ligelig fordeling af resurser til alle relevante områder.

Stk. 4: Der bruges frivillige til arrangementer mm., men analyser og udformning af politik bør overlades til de fuldtidsansatte for at sikre kvaliteten deraf.

Stk. 1: Opstillede til kommunalt valg afgøres og begrundes af den betroede ud fra de som har stillet op i området, og alle de der har stillet op offentliggøres så udvælgelsen kan diskuteres og evt. ændres.

Stk. 2: Opstillede der kommer i byrådet skal levere hvad der svarer til en halvtids- eller fuldtidsstilling og lønnes derfor som alle andre ansatte i OverskudsSamfundet – man kan ikke stille op medmindre man kan honorere minimum halvtidsstilling. Formålet med dette er at byrådsmedlemmerne dermed har reel tid til at tage sig af området.

Stk. 3: Indtægter fra poster modtaget ved kommunalt valg går til partiet, i bytte for månedslønnen for halv- eller fuldtidsstillingen, jf. stk. 2.

Stk. 4: Det er ikke meningen, at man som byrådsmedlem skal repræsentere lokale medlemmers specialinteresser, men at bruge OverskudsSamfundets metoder og resurser til at optimere lokalområdet samlet set. Der gives stor frihed til dette, men det forventes at der ageres analytisk, åbent, videnskabeligt og etisk.

Stk. 1: Generalforsamlingen indkaldes af hovedbestyrelsen. Der kan tages et lille beløb for fysisk tilstedeværelse, for at tillade at alle kan deltage. Alle kan deltage gratis via digital platform.

Dagsorden og forslag

Stk. 2: Generalforsamlingen forberedes af Hovedbestyrelsen med forslag til dagsorden og dirigenter.

Hovedbestyrelsen og enkeltmedlemmer kan fremsætte forslag til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er til strukturændringer i partiet; almene forslag bearbejdes fra dag til dag, det er netop pointen med de fuldtidsansatte bestyrelsesmedlemmer og betroede.

Sidste frist for indlevering af forslag er 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen skal senest 2 uger før generalforsamlingen fremlægge et begrundet forslag til dagsorden for medlemmerne. Dagsordenen på en ordinær generalforsamling skal hvert år indeholde punkterne valg af spidskandidater og valg til Hovedbestyrelsen.

Valg på Generalforsamlingen afgøres ved 66% majoritet, da der ikke kan forventes konsensus om rent strukturelle spørgsmål på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen

Stk. 4: Hovedbestyrelsen sikrer, at medlemmerne informeres om alle generalforsamlingens vedtagelser.

Stk. 5: En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af hovedbestyrelsen eller 90% af medlemmerne. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst to ugers varsel og med en særlig dagsorden, og kan maks. Indkaldes 4 gange årligt.

Stk. 1: Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Hovedbestyrelsen skal løbende sikre at partiet både politisk og organisatorisk fungerer og kan deltage i aktuelle politiske interaktioner. Samtidig skal hovedbestyrelsen sikre en langsigtet udvikling. Dels ved at der sker en politikudvikling på relevante områder og dels ved at der udvikles strategier for partiets arbejde på udvalgte områder. Hovedbestyrelsen skal foretage de nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af generalforsamlinger og hovedbestyrelsen selv.

Stk. 2: OverskudsSamfundets hovedbestyrelse består af minimum 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Stk. 3: Bestyrelsesmøder i OverskudsSamfundet optages på video og lyd, samt livestreames gerne hvor det er muligt og lægges efterfølgende til offentlig brug.

Hovedbestyrelsens funktion

Stk. 4: Hovedbestyrelsesmøderne er åbne for OverskudsSamfundets medlemmer. Dog kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde have et lukket punkt på dagsordenen, hvor blot emnet for det lukkede punkt fremgår af dagsorden. Så snart det er muligt under dansk lov skal alt omkring et lukket punkt på dagsordenen offentliggøres.

Stk. 5: Referater af hovedbestyrelsesmøderne skal være tilgængelige for medlemmerne. Dog kan hovedbestyrelsen beslutte, at referater vedrørende personsager er anonymiserede.

Stk. 6: Hovedbestyrelsen tilstræber at træffe afgørelser i enighed. Ved uenighed træffes afgørelser ved 90 % stemmeflertal.

Økonomi

Stk. 7: Hovedbestyrelsen er ansvarlig for OverskudsSamfundets økonomi over for generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen fremlægger regnskab og budget for generalforsamlingen.

Forretningsorden

Stk. 8: Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Aflønning

Stk. 9: Hovedbestyrelsen aflønnes som alle andre ansatte i partiet, og forventes at levere en fuldtidsstilling med væsentligt overarbejde.

Stk. 1: OverskudsSamfundets folketingskandidater skal være medlemmer af OverskudsSamfundet.

Spidskandidater

Stk. 2: Forud for hver ordinær generalforsamling afholdes valg af spidskandidater til Folketinget.

Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig afstemningen. Ved afstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges.

Stk. 3: Spidskandidater bruges for at sikre de mest vidende kan stille spørgsmål i Folketinget.

Stk. 4: OverskudsSamfundets folketingsmedlemmer forventes at overholde loven om at stemme efter egen overbevisning, men denne forventes også i alle tilfælde at være identisk med partiets konsensus – er sagen ikke gennemanalyseret og afgjort i partiet stemmes neutralt (dette betyder ikke altid blankt, jf. retsforbeholdsafstemningen 2015).

Aflønning

Stk. 5: Folketingsmedlemmer aflønnes som alle andre ansatte i partiet, og forventes at levere en fuldtidsstilling med væsentligt overarbejde.

Stk. 6: Alle indtægter fra folketings- og ministerposter går til partiet, i bytte for månedslønnen for fuldtidsstillingen, jf. stk. 5.

Partiskift

Stk. 7: Alle kandidater til folketing, regions- og kommunevalg forpligter sig til at udtræde af den parlamentariske forsamling, de er valgt til, hvis de ikke længere er medlem af OverskudsSamfundet.

Stk. 1: OverskudsSamfundets folketingsmedlemmer er opstillet og valgt på OverskudsSamfundets grundlag og er ansvarlige over for OverskudsSamfundets hovedbestyrelse og generalforsamling.

Stk. 2: Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem folketingsgruppen og hovedbestyrelsen, og der tilstræbes konsensus. Ved uenighed skal sagen forelægges hovedbestyrelsen til afgørelse.

Stk.1: Valgte for OverskudsSamfundet kan kun besidde ét folkevalgt hverv som byrådsmedlem, regionsmedlem eller folketingsmedlem ad gangen. Dette for at sikre fuld fokus på det enkelte hverv.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen kan tillade dobbeltmandater i afgrænsede perioder efter indstilling fra lokalafdelinger og regioner.

Stk. 1: OverskudsSamfundets ansatte skal være medlemmer af OverskudsSamfundet.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen kan indgå overenskomst med de ansattes faglige organisationer, der ligger inden for rammerne fastlagt af vedtægterne.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger.

Stk. 4: OverskudsSamfundet ansætter under funktionærloven, til ideallønnen (jf. nærmere beregning deraf fra tænketanken SamfundsTanken) 35.000 DKK, deri inkluderet evt. selvvalgt pension.

Stk. 5: Betalinger som ansatte i OverskudsSamfundet modtager som minister, folketingsmedlem, byrådsmedlem og lign. går ubeskåret til OverskudsSamfundet.

Stk. 1: OverskudsSamfundets regnskab revideres dels af en generalforsamlingsvalgt intern revisor, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet udskiftes mindst hvert 5 år.

OverskudsSamfundet hæfter alene for partiets formue.

I tilfælde af interne konflikter i lokalafdelinger stiller hovedbestyrelsen hjælp og vejledning til rådighed i form af konfliktmægling, hvis afdelingen ønsker dette.

Stk. 1: Medlemmer, der handler til skade for OverskudsSamfundet, kan udelukkes fra partiet.

Stk. 2: Beslutning om udelukkelse træffes af hovedbestyrelsen med 90% flertal. Før et medlem indstilles til udelukkelse skal vedkommende have oplyst hvad årsagen er til at udelukkelse overvejes, og medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt at ytre sig i god tid før beslutningen træffes.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen beslutning om udelukkelse kan af det pågældende medlem indbringes for generalforsamlingen. Dette har opsættende virkning. Det udelukkede medlem skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende sin skriftlige klage. Hovedbestyrelsen skal senest 7 dage før generalforsamlingen fremsende sin skriftlige begrundelse. Der foregår ikke mundtlig behandling af udelukkelsessager på generalforsamlinger. Et mindretal på 20% af forsamlingen kan dog kræve mundtlig behandling af en udelukkelsessag. Generalforsamlingen træffer beslutning i sagen med almindeligt flertal.

Stk. 4: Personer der tidligere er udelukket fra OverskudsSamfundet kan kun genoptages i organisationen, hvis hovedbestyrelsen godkender dette. Beslutning herom træffes med 90% flertal. Hovedbestyrelsen beslutning for eller imod genoptagelse, kan indbringes for generalforsamlingen. Dette skal meddeles hovedbestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vedtægterne kan ændres, hvis mindst 90% af forsamlingen stemmer for forslag til ændring af vedtægterne ved en generalforsamling.

Mødeadresse:

Business House Roskilde
Jernbanegade 23B

4000 Roskilde